Deklaracja dostępności - ZKiW Rudno

 Statystyki
Przejdź do treści

Menu główne:

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
WSTĘP:
Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie                w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.rudno.edu.pl/
Data publikacji strony internetowej: 2017-06-27
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-23
STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeni wymienionych poniżej:
o filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
o niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
o dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
o część plików nie jest dostępnych cyfrowo
DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:
Deklaracje  sporządzono dnia 23-03-2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez  pracownika Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie.
KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dariusz Jakubowski
e-mail: sekretariat.rudno@rudno.home.pl
telefon: 58 536-11-07
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
1. Budynek posiada pięć wejść. Wejście główne A oraz wejścia boczne B, C, D, E. Wejście C od strony boiska oraz wejście E w  skrzydle umożliwia dostanie się do budynku wprost z poziomu terenu lub podjazdem. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
3. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
4. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
5. Budynek nie posiada wind.
6. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
8. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego